Публічний договір про надання медичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АКСІОМА», в особі Директора Таранової Марини В'ячеславівни, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони (далі – Заклад охорони здоров’я), та фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Прейскурантом медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

1.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

1.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики та лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

1.4. Заклад охорони здоров’я гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.

1.5. Місцем надання послуг є: Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, пр. Миру,                 будинок 56.

 

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Права Закладу охорони здоров’я:

2.1.1. На оплату наданих послуг;

2.1.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

2.1.3. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

2.1.4. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

2.1.5. Вносити зміни до Прейскуранту цін, повідомивши Пацієнта про такі зміни шляхом розміщення інформації на паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я або іншим доступним способом.

2.1.6. Відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту при пред’явлені останнім неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу Закладу охорони здоров’я, а також у разі наявності заборгованості Пацієнта перед Закладом охорони здоров’я за надані медичні послуги. 

2.1.7. Не розпочинати процедуру надання медичних послуг у випадку відсутності належного підтвердження виконання Пацієнтом зобов’язань з передоплати медичних послуг (у випадку, якщо медичні послуги надаються на умовах передоплати) та/або погашення заборгованості за раніше надані медичні послуги (у випадку наявності такої заборгованості перед Закладом охорони здоров’я).

2.2. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:

2.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

2.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

2.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

2.3. Права Пацієнта:

2.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.

2.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Закладі охорони здоров’я.

2.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

2.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

2.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

2.3.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг та вартість послуг.

2.4. Обов’язки Пацієнта:

2.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я.

2.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.

2.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно п. 1.5., 3.2. цього Договору.

2.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

2.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Заклад охорони здоров’я.

2.4.7. Повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

 

3. Порядок надання та приймання медичних послуг

3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

3.2. Надання послуг здійснюється за попереднім записом до Закладу охорони здоров’я. Пацієнт під час запису може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів.

3.2.1. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні Пацієнти приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Пацієнтами за цим Договором та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

3.3. До початку надання медичних послуг Адміністратор Закладу охорони здоров’я повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Закладом охорони здоров’я за призначенням.

3.4. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта не пізніше ніж за 3 (три) години до настання терміну надання такої послуги. 

3.5. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони здоров’я, якщо:

3.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.

3.6. Заклад охорони здоров’я має право відмовити у наданні медичної послуги, якщо:

3.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати медичної послуги;

3.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, та/або порушує правила перебування в Закладі охорони здоров’я;

3.6.3. Пацієнт не здійснив попереднього запису в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору;

3.6.4. Пацієнт не з’явився на погоджений в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору час, або запізнився більш ніж на 15 хвилин;

3.6.5. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Закладу охорони здоров’я;

3.6.6. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхідних спеціалістів та/або обладнання.

3.6.7. Пацієнт відмовляється дотримуватися протиепідемічних правил, встановлених у Закладі охорони здоров’я.

3.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт приймання-передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Закладом охорони здоров’я та належним чином прийнята Пацієнтом.

3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Заклад охорони здоров’я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

3.11. Якщо Пацієнту Закладом охорони здоров’я надано декілька медичних послуг, Заклад охорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

3.12. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

 

4. Порядок оплати послуг

4.1. Вартість медичних послуг визначається у Прейскуранті цін Закладу охорони здоров’я, що діє на дату оплати медичних послуг. Пацієнт може ознайомитися з діючим Прейскурантом цін безпосередньо у реєстратурі, за телефоном Закладу охорони здоров’я або на паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я.

4.2. Оплата послуг за Договором здійснюється відповідно до Прейскуранту цін Закладу охорони здоров’я одним із наступних способів:

• авансовим (попереднім) платежем (шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Закладу охорони здоров’я або шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на банківський рахунок Закладу охорони здоров’я за допомогою онлайн-платежів з використанням платіжних засобів або за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я).

• в день фактичного надання медичних послуг (шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Закладу охорони здоров’я чи іншим способом, не забороненим чинним законодавством України), якщо інше не передбачено іншим договором про надання медичних послуг, укладеним між Сторонами.

4.3. Якщо між Сторонами укладений депозитний договір, будь-який інший пакетний договір про надання медичних послуг, Пацієнт має право збільшити розмір депозиту шляхом внесення додаткового авансу (передоплати) з використанням платіжних засобів шляхом чи шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України в касу Закладу охорони здоров’я.

4.4. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Заклад охорони здоров’я має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (в тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку).

4.5. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається в порядку встановленому Закладом охорони здоров’я.

4.6. У разі відмови Пацієнта від використання/отримання фактично попередньо оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 3 (три) години до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Пацієнту у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Пацієнта менше, ніж за 3 (три) години до моменту фактичного надання медичних послуг, кошти Пацієнту не повертаються.

4.7. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Пацієнта, в якій Пацієнт повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Заклад охорони здоров’я має право відмовити Пацієнту у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання цього Договору.

4.8. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем, здійснюється в порядку встановленому в п. 4.7 цього Договору, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях другої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

5.5. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:

5.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 3.6.5. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування, тощо;

5.5.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;

5.5.3. дострокового припинення Пацієнтом призначеного лікування (обстеження тощо);

5.5.4. дострокового припинення цього Договору з ініціативи Пацієнта;

5.5.5. неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Пацієнтом істотних відомостей про стан свого здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;

5.5.6. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я;

5.5.7. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;

5.5.8. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

5.6. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов'язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).

5.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

 

6. Форс-мажор

6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

6.2. Під Форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, оповзні, паводки, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, приливи та відливи, ливні та ливневі опади, снігопади, град, блискавка, засуха, епідемія, стихійно виникнувши пожежі, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, безпорядки, забастовки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти та ув’язнення, реквізиція судна (в тому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії чи катастрофи, несправності механізмів, транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючі норми та правила, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неспроможність постачальника або виробника товару (що не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, що знаходяться поза межами контролю не виконуючої Сторони цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.

6.3. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Пацієнтом під час використання Сайту Закладу охорони здоров’я, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Закладу охорони здоров’я та не могли бути попереджені чи уникненні ним (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Закладу охорони здоров’я, розміщення конфіденційної інформації Пацієнтом на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо). 

 

7. Вирішення спорів

7.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Дія Договору та інші умови

8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та містить всі істотні умови надання Закладом охорони здоров’я медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Оферта складається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Закладі охорони здоров’я. Оферта розміщена Закладом охорони здоров’я у Кутку споживача та доступна до вільного ознайомлення. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

8.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Закладом охорони здоров’я та підписаний Пацієнтом (в тому числі, але не виключно Інформована добровільна згода Пацієнта)

8.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

8.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім встановлених законодавством України випадків.

8.6. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Закладу охорони здоров’я, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.7. У разі укладення між Закладом охорони здоров’я і Пацієнтом (його законним представником) іншого приватно-правового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.

8.8. Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

8.9. Погоджуючись на умови цього Договору, Сторони погоджуються на ведення запису телефонних розмов та подальшу можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за цим Договором. 

8.10. Дія положень цього Договору щодо оплати медичних послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’я Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

8.11. Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньому порядку та оприлюднюються:

8.11.1. На паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я.

8.12. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, щодо Послуг, які були оплачені Пацієнтом до набрання чинності такими змінами.

8.13. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

 

9. Реквізити Закладу охорони здоров’я

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АКСІОМА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44382659

Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів,

пр. Миру, будинок 56

Тел. 0462 665505

IBAN: UA743052990000026007006303246

в АТ «Приватбанк», МФО 305299

 

ТАРАНОВА М.В.